Legislatíva

/Legislatíva
Legislatíva 2021-01-14T00:23:55+01:00

Zákon 79/2015

§ 31

Koordinačné centrum

(1)

Koordinačné centrum je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov61) na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku, a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.

(2)

Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba jedno koordinačné centrum; ak ide o elektroodpad, bez ohľadu na kategórie uvedené v prílohe č. 6, ak ide o použité batérie a akumulátory, bez ohľadu na členenie uvedené v § 42 ods. 3. Pre odpad z obalov a neobalových výrobkov môže byť založené iba jedno spoločné koordinačné centrum.

(3)

Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu môžu byť výlučne organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento vyhradený prúd odpadu; ak ide o použité batérie a akumulátory, môže byť zakladateľom aj tretia osoba (§ 44).

(4)

Ministerstvo zverejní výzvu na založenie koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, na základe ktorej môžu osoby uvedené v odseku 3 v lehote do jedného mesiaca oznámiť ministerstvu svoj záujem podieľať sa na založení koordinačného centra, na svojom webovom sídle. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa zverejnenia výzvy oznámi všetkým prihláseným osobám ich identifikačné a kontaktné údaje.

(5)

Ak v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 4 nebude koordinačné centrum pre vyhradený prúd odpadu založené, ministerstvo uloží povinnosť založenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov osobám, ktoré ministerstvo určí z okruhu osôb podľa odseku 3 tak, aby spolu zastupovali výrobcov vyhradených výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 percent.

(6)

Zakladatelia koordinačného centra sú povinní bezodkladne informovať ministerstvo o jeho založení. Zakladatelia koordinačného centra sa po jeho založení stávajú členmi koordinačného centra a musia mať uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom podľa § 28 ods. 4 písm. f)§ 29 ods. 1 písm. c) alebo § 44 ods. 8 písm. d). Za člena koordinačného centra sa považuje každý, kto má udelenú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) alebo c) a má uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom podľa § 28 ods. 4 písm. f)§ 29 ods. 1 písm. c) alebo § 44 ods. 8 písm. d).

(7)

Ak nevznikne koordinačné centrum podľa odsekov 4 a 5, ministerstvo poverí po predchádzajúcom súhlase plnením funkcie koordinačného centra nezávislú tretiu stranu.

(8)

Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä

a)

názov a sídlo koordinačného centra,

b)

vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností podľa odsekov 11 až 15,

c)

orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,

d)

zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3,

e)

identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra,

f)

systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej osoby na financovaní činnosti koordinačného centra,

g)

spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných členov koordinačného centra a následného rozdelenia zodpovednosti vo vzťahu k presahujúcemu množstvu,

h)

zásady hospodárenia a správy majetku koordinačného centra,

i)

spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordinačnom centre,

j)

spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinačného centra,

k)

spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel zastúpených výrobcov pneumatík príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky a množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú trhový podiel výrobcov pneumatík, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, v prospech ostatných členov koordinačného centra pre prúd odpadových pneumatík, ak ide o vyhradený prúd odpadových pneumatík,

l)

spôsob vytvorenia finančnej garancie podľa § 31a a podrobnosti o nej.

(9)

Zmluva uzatvorená medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5. Členovia koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu strácajú dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5 oprávnenie zúčastňovať sa na plnení povinností koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu podľa odsekov 11 až 15 a § 31a.

(10)

Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinačného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné centrum zverejní na svojom webovom sídle.

(11)

Koordinačné centrum je povinné

a)

vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,

b)

na základe údajov od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], tretích osôb a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami tretích osôb, systémami individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a systémami združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,

c)

rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu množstvu medzi organizácie zodpovednosti výrobcov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, určením podielu ich zodpovednosti v súlade so zmluvou o založení koordinačného centra a za nediskriminačných podmienok a podľa ich trhového podielu, a rozdelenie oznámiť organizácii zodpovednosti výrobcov, tretej osobe a výrobcovi vyhradených výrobkov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,

d)

prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom a bezodkladne zabezpečiť nápravu takéhoto stavu formou určenia osoby zodpovednej za zabezpečenie náhradného odvozu; ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá,

e)

prijímať a spracovávať údaje od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], o množstve vyhradených výrobkov, ktoré uviedli na trh, a o množstve odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov, pre ktorý zabezpečili zber,

f)

viesť a aktualizovať register neplatičov oznámených podľa § 28 ods. 4 písm. t) a poskytovať z neho informácie na požiadanie organizácie zodpovednosti výrobcov na účely overenia finančnej spoľahlivosti konkrétneho výrobcu vyhradeného výrobku,

g)

na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom poskytnúť požadované údaje súvisiace s plnením vyhradených povinností,

h)

spolupracovať s ministerstvom a inšpekciou pri zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí neplnia vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom,

i)

bezodkladne informovať ministerstvo a inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a v evidencii a vykazovaní údajov u výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)],

j)

zaviazať mlčanlivosťou každú osobu, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu ku koordinačnému centru, ktorá v rámci tohto vzťahu prichádza do kontaktu s údajmi o jeho členoch,

k)

uzatvoriť za nediskriminačných podmienok zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ak požiadali o uzatvorenie zmluvy [§ 28 ods. 4 písm. f)§ 29 ods. 1 písm. c) a § 44 ods. 8 písm. d)] do 30 dní od doručenia žiadosti; podpísanú zmluvu je koordinačné centrum povinné bezodkladne zaslať ministerstvu,

l)

vypracovať správu o spôsobe plnenia povinností koordinačného centra za predchádzajúci štvrťrok, ktorá obsahuje najmä údaje podľa písmen b) až e) a q) a odsekov 12 až 15; vypracovanú správu je koordinačné centrum povinné predložiť orgánu, ktorý kontroluje jeho činnosť, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a zverejniť ju na svojom webovom sídle,

m)

umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné údaje súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až l),

n)

zriadiť orgán, ktorý kontroluje jeho činnosť, ak ho nemá zriadený,

o)

umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra, výkon kontroly jeho činností podľa odsekov 11 až 15,

p)

zabezpečiť za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom boli použité prostriedky finančnej garancie, overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58a) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,

q)

vytvoriť finančnú garanciu z príspevkov zakladateľov a členov koordinačného centra podľa § 31a do 90 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier,

r)

oznamovať ministerstvom poverenej osobe údaje o finančnej garancii podľa § 31a a každú zmenu s ňou súvisiacu,

s)

zabezpečovať podľa potreby, najmenej raz za rok, dialóg medzi subjektmi pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve.

(12)

Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a)

na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,

b)

na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými organizáciami zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu s cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov,

c)

organizovať zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, v prípade obce, s ktorou žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela,

d)

zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a organizáciou zodpovednosti výrobcov, vylosovanou podľa písmena c),

e)

oznámiť ministerstvu, že nie je schopné plniť povinnosti podľa písmen a) až c) a odseku 11 písm. c) a d); ministerstvo určí koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov spôsob plnenia týchto povinností,

f)

rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktoré zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov.

(13)

Koordinačné centrum pre prúd elektroodpadov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a)

rozdeliť zodpovednosť vo vzťahu k historickému elektroodpadu z domácností určením podielov zodpovednosti jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov podľa ich trhového podielu,

b)

množstvá elektroodpadu ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) a § 41 písm. n) rozdeliť medzi príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov elektrozariadení a príslušných výrobcov elektrozariadení, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového podielu podľa § 32 ods. 28; tieto osoby sú oprávnené im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e).

(14)

Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné

a)

zverejniť do 45 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré sa v danom kalendárnom štvrťroku vyzbierali a zrecyklovali, v členení podľa § 42 ods. 3,

b)

množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť medzi príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, príslušné tretie osoby a príslušných výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového podielu podľa § 42 ods. 20; tieto osoby sú oprávnené im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e),

c)

rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, tretie osoby a výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, ktorí zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu batérií a akumulátorov.

(15)

Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.

(16)

Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu podľa odseku 4 a na ďalší postup zriaďovania koordinačného centra sa uplatní postup podľa odsekov 4 až 7.

(17)

Orgán, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra,

a)

je oprávnený kontrolovať povinnosti príslušného koordinačného centra podľa odseku 11 písm. b), c), d), e), l) a k), odseku 12 písm. b) a c) a odsekov 13 a 14,

b)

je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti koordinačného centra,

c)

oznámi bezodkladne ministerstvu alebo inšpekcii, že koordinačné centrum neumožnilo výkon jeho činností podľa písmena a) alebo písmena b),

d)

je zložený aj

1.

zo zástupcov štátu, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov orgánu a ktorých navrhuje minister, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,

2.

z jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,

e)

je povinný posúdiť správu podľa odseku 11 písm. l) a písomne informovať koordinačné centrum o nedostatkoch a opatreniach na nápravu do jedného mesiaca od dátumu predloženia.

§ 31a

Finančná garancia

(1)

Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

(2)

Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho členovia podieľali na vytvorení finančnej garancie.

(3)

Na tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:

a)

50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,

b)

100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,

c)

200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur.

(4)

Na tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur.

(5)

Na tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 75 000 eur za rok, v ktorom uzavrel zmluvu s koordinačným centrom.

(6)

Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť minimálnu finančnú garanciu pozostávajúcu z príspevkov podľa odsekov 3 až 5 každoročne k 31. marcu.

(7)

Podrobnosti o vytvorení, použití, uvoľnení a zániku finančnej garancie určuje koordinačné centrum.

(8)

Finančná garancia sa nesmie použiť na úhradu sankcií podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.